1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی کارآیی علفکش های پیش رویشی و تلفیق آن ها با مالچ در کنترل علف های هرز گوجه فرنگی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
گوجه فرنگی ،کنترل علف های هرز، علفکش، مالچ
سال 1392
پژوهشگران شهرام شفیعی ، حسین مقدم ، سیروان بابائی ، حسن علیزاده

چکیده

به منظور بررسی روش های مختلف کنترل علف های هرز گوجه فرنگی، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج) انجام شد. تیمارهای کنترل علف های هرز شامل علفکش های متریبوزین، ریم سولفورون و سولفوسولفورون با روش مصرف پیش رویشی در تلفیق با مالچ (کاه و کلش گندم) به ترتیب 210، 26 و 22 گرم ماده موثر در هکتار، همچنین کاربرد پیش رویشی متریبوزین+ریم سولفورون (210+26)، متریبوزین+سولفوسولفورون (210+22)، ریم سولفورون +سولفوسولفورون (26، 22)، که در مصرف پیش رویشی با مالچ نیز تلفیق شده بودند، تریفلورالین+متریبوزین (960 و 280 گرم ماده موثر درهکتار)، مالچ به تنهایی، و دو شاهد تداخل و عاری از علف های هرز بود. نتایج حاصل نشان داد که علف هرز قیاق توسط تیمار متریبوزین و ترکیب علفکشی ریم سولفورن + سولفوسولفورون به طور موثر کنترل شد. همه تیمارهای کنترلی بر روی علف های هرز تاج خروس افراشته، تاج خروس رونده و خرفه تقریباً کنترل موثری داشتند. علفکش تریفلورالین باعث توقف رشد در اوایل فصل، کوتوله ماندن گیاه گوجه فرنگی در طول فصل شد. بنابراین علفکش های جدید، ریم سولفورون وسولفوسولفورون انتخاب مناسبی برای کنترل علف های هرز پهن برگ و نازک برگ گوجه فرنگی می باشند.