1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه تاثیر متفاوت نوع تهیه بستر بذر و تاریخ های کشت متفاوت در مدیریت علف های هرز نخود
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
نخود، تاریخ کاشت، بستر بذر کهنه
سال 1392
پژوهشگران جبار پرتوی ، حسن علیزاده ، حمید رحمیان مشهدی ، سیروان بابائی

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تاریخ کاشت (دهه اول اسفند و دهه دوم فروردین)، نوع بستر بذر (بستر بذر کهنه و معمولی) و روش های کنترل علف های هرز (وجین دستی، کولتیواتور، علف کش پیریدیت، پاراکوات، علف کش ایمازاتاپیر و شاهد) بر تعداد و رشد علف های هرز نخود و عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شهرستان روانسر (کرمانشاه) در سال زراعی 90 اجرا گردید. با توجه به نتایج به دست آمده از این بررسی در صفات مورد مطالعه نخود، تاریخ کاشت دهه اول اسفند عملکرد و اجزای عملکرد نخود بیشتری مشاهده شد. همچنین تاثیر بستر بذر کهنه نسبت به بستر بذر معمولی نیز از نظر عملکرد و اجزای عملکرد نخود مثبت بود. اما در علف های هرز تاریخ کاشت و نوع بستر بذر تاثیر چندانی نداشت. در کل بعد از تیمار وجین، در اکثر علف های هرز مورد مطالعه بیشترین کاهش را در تعداد و وزن خشک علف های هرز به ترتیب تیمارهای علف کش پیریدیت و علف کش ایمازاتاپیر باعث شد، ولی با کاربرد علف کش ایمازاتاپیر گل دهی در نخود مختل گردیده و عملکرد و اجزای عملکرد دانه صفر به دست آمد. پاراکوات کمترین تاثیر کنترلی را بر روی علف های هرز داشت.