1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تناوب زراعی روی غنای گونه ای بانک بذر علف های هرز
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
بانک بذر، تناوب زراعی، غنای گونه ای، توزیع بذر.
سال 1392
پژوهشگران پرشنگ حسینی ، هویزه کریمی ، سیروان بابائی ، حمید رحمیان مشهدی

چکیده

الگوهای تخریب در اکوسیستم های کشاورزی روی تنوع و جمعییت گونه های علف های هرز تاثیر می گذارد. تنوع نظام های کشاورزی حاصل اثرات متقابل تنوع گونه ای، ژنتیکی و روش های مدیریتی است. به منظور بررسی تاثیر تناوب های مختلف بر روی غنای گونه ای بانک بذر علف های هرز اکوسیستم های زراعی تحقیقی در پاییز 1389 در اراضی کشاورزی، باغات و مراتع شهرستان سقز، استان کردستان انجام شد. تناوبهای زراعی مورد مطالعه شامل کشت متوالی گندم دیم، کشت متوالی گندم آبی، تناوب گندم- چغندرقند و گندم- نخود و نمونه های مرتع و باغ بودند. نمونه برداری از بانک بذر به صورت سیستماتیک طرح w شکل به وسیله آگر در سه عمق 5-0، 15-5 و 25-15 سانتیمتر انجام شد. سپس بذرهای موجود در نمونه ها جداسازی و شناسایی شدند. نتایج نشان داد که بیشترین مقادیر شاخص تنوع شانون نیز در تناوب های زراعی کشت متوالی گندم آبی و دیم مشاهده شد که معمولاً در سطح خاک (به ترتیب 1/2 و 4/2) بیشتر بوده و با حرکت به عمق خاک میزان آن کاهش یافت.