1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی کارایی علف کش کوئین کلوراک در شالیزار
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
علف هرز، علف کش اکسینی، سوروف، جگن.
سال 1392
پژوهشگران بیژن یعقوبی ، سیروان بابائی

چکیده

در این تحقیق کارایی علف کش کوئین کلوراک در کنترل علف های هرز شالیزار و نیز واکنش برنج رقم هاشمی به این علف کش بررسی گردید. آزمایش در سال 1391 در مزارع آزمایشی مؤسسه تحقیقات برنج کشور- رشت به اجرا درآمد. قالب آماری آزمایش طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بود. تیمارهای آزمایش شامل دز علف کش کوئین کلوراک در 5/0، 1، 2 و 4 برابر دز توصیه شده، بوتاکلر، بوتاکلر+بن سولفورون متیل، کوئین کلوراک+ بن سولفورون متیل و شاهد وجین دستی بود. نتایج نشان داد که کوئین کلوراک دارای کارایی بیش از 95% در کنترل سوروف بود که از این نظر مشابه بوتاکلر بود. کارایی کوئین کلوراک در کنترل جگن چند ساله سیرپوس مشابه بوتاکلر و حدود 60% بود که کمتر از جگن کش های رایج (بن سولفورون متیل) است. برنج رقم هاشمی دارای تحمل بالایی به دز حدود سه برابر دز توصیه شده کوئین کلوراک بود. تحمل این رقم به دزهای بالاتر تیوبنکارب و بوتاکلر کمتر از کوئین کلوراک است.