1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی پاسخ رشدی گیاهان زراعی (نخود، کلزا، ذرت و گندم) و چند علف هرز به پاشش عصاره اندام هوایی دو گونه گیاه مرزه (Satureja spp).
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
مرزه، عصاره، آللوپاتی، علف هرز
سال 1392
پژوهشگران حسین حاجی آبایی ، سیروان بابائی ، حسن علیزاده

چکیده

با توجه به مضرات کاربرد علف کشهای شیمیایی، امروزه راهکارهای زیستی به منظور کنترل علفهای هرز بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. آللوپاتی از طریق آزادسازی مواد دگرآسیب از برگ ها، بذرها، ساقه ها و ریشه های گیاهان زنده و یا مواد گیاهی در حال تجزیه، پتانسیل خوبی را در این رابطه نشان می دهد. در این پژوهش اثر آللوپاتیک عصاره اندام هوایی گیاه دو گونه مرزه شامل: مرزه خوزستانی و مرزه رشینگری بر روی رشد گیاهچه های چهار گیاه زراعی و چهار علف هرز مورد بررسی قرار گرفت. گیاهان زراعی موردمطالعه در این آزمایش شامل: ذرت، گندم، کلزا و نخود بودند و علف های هرز نیز شامل: تاج خروس، سلمه-تره، ترشک و جودره بودند. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار در گلخانه علف های هرز پردیس کشاورزی دانشگاه تهران اجرا گردید. اسپری نمودن عصاره در مرحله ظاهر شدن 3 تا 6 برگ حقیقی گیاهان موردمطالعه انجام گردید و تا 20 روز پس از اعمال اسپری، گیاهان مورد ارزیابی چشمی قرار گرفتند و پس از این مدت وزن تر و وزن خشک گیاهان به تفکیک گونه و تکرار اندازه گیری شدند. نتایج حاصل نشان داد که عصاره اندام هوایی گیاه مرزه باعث کاهش وزن تر و وزن خشک هر 8 گیاه مورد مطالعه گردید و درصد کاهش زیست توده در گیاهان گندم، جودره، کلزا و نخود به صورت معنی دار بود. همچنین مشخص گردید گیاهان ذرت، ترشک، سلمه تره و تاج خروس تحت تأثیر این عصاره قرار نگرفتند که احتمالا مربوط به ساختار سطح برگ این گیاهان است. مقایسات کلی نیز نشان داد که به طور کلی در 8 گیاه مورد مطالعه، عصاره مرزه خوزستانی تأثیر بیشتری در کاهش زیست توده زنده گیاهان مورد مطالعه داشت و این اختلاف به صورت معنی دار بود.