1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر سطوح رطوبتی بر ریزومزایی پیزر (Scirpus maritimus) و بررسی دمای کاردینال پیزر
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
پیزر، تنش، سطوح رطوبتی مختلف، ، جوانه زنی، دما
سال 1393
پژوهشگران معصومه خجسته فر ، حسن علیزاده ، بیژن یعقوبی ، سیروان بابائی

چکیده

برای مطالعه تأثیر سطوح رطوبتی مختلف شامل ظرفیت مزرعه FC %50 ،FC %25 ،(FC اشباع و غرقاب بر ریزومزایی غده های پیزر آزمایشی به صورت فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی در 4 تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی کرج به اجرا درآمد. فاکتور اول شامل 5 سطح آبیاری و فاکتور دوم سایز غده ها (کوچک و بزرگ) بودند. سطوح رطوبتی در مرحله شروع کاشت غده ها در گلدان اعمال شدند. در سطوح رطوبتی 25FC% کمترین میزان جوانه زنی و رشد پیزر مشاهده شد و بسیاری از شاخصهای رشد و فیزیولوژیک پیزر مثل ارتفاع اندامهای هوایی، تعداد بوته و میزان گلدهی به دلیل آبیاری گلدانها کاهش نشان داد. اما در سطوح رطوبتی غرقاب که بعنوان شاهد در نظر گرفته شد بیشترین میزان جوانه زنی و رشد پیزر مشاهده شد. در تحقیقات آزمایشگاهی مشخص شد که جوانه های اندام رویشی پیزر در دمای کمتر از 5 درجه سانتیگراد جوانه نزدند، و دمای پایه محاسبه شده برای جوانه زنی غده های این علف هرز 5 درجه سانتیگراد برآورد شد. بهترین دمای جوانه زنی دمای 30 درجه سانتیگراد برآورد شد.