1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه واکنش جوانه زنی بذر علف هرز تاج ریزی به دماهای مختلف (Solanum nigrum L.)
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
دمای بهینه، دانهال، ریشه چه، ساقه چه.
سال 1394
پژوهشگران نگار صالحی ، سیروان بابائی ، حسن علیزاده

چکیده

تاجریزی (Solanum nigrum) علف هرز یک ساله تابستانه از تیره سیب زمینی است،از علف های هرز مهم در مزارع گوجه فرنگی، پنبه، فلفل ، جالیزی، پیاز، سیر، چغندر قند کشور می باشد. به منظور بررسی واکنش جوانه زنی این علف هرز به دماهای مختلف یک آزمایش در سال 1393 در آزمایشگاه علوم علف های هرز گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی دانشگاه تهران انجام شد. بذر های علف هرز تاجریزی از مزرعه تحقیقاتی دانشگاه در پاییز همان سال جمع آوری شده. بذرها این علف هرز در داخل ژرمیناتور در دماهای 5، 10، 15، 20، 25 درجه سانتیگراد قرار داده شدند. پس از پایان دوره جوانه زنی، صفات طول ریشه چه و طول ساقه چه و سرعت و درصد جوانه زنی بذرها اندازه گیری شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که به طورکلی این علف هرز در دمای 20 درجه سانتیگراد بیشترین سرعت و درصد جوانه زنی را دارا بودند و بالاترین میزان طول ریشه چه و ساقه چه مربوط به دمای 25 درجه سانتیگراد بود. همچنین نتایج نشان داد که در دماهای 5 و 10 درجه سانتیگراد جوانه زنی بذرها برابر با صفر بود. نتایج بدست آمده بیانگر دمای بهینه 20 درجه سانتیگراد برای جوانه زنی و رشد دانهال تاجریزی توده کرج می باشد. با توجه به این نتایج می توان پیشنهاد نمود که در مناطقی که این علف هرز مشکل ساز می باشد، شروع عملیات کنترل این علف هرز بعد از زمانی که دمای هوا به 20 درجه می رسد می باشد.