1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تاثیر دماهای مختلف بر واکنش علف هرز جودره به علف کش سولفوسولفورون
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
اقلیم، اکوتیپ، سولفوسولفورون
سال 1394
پژوهشگران سیروان بابائی ، حسن علیزاده ، محمدعلی باغستانی

چکیده

به منظور بررسی واکنش اکوتیپ های مختلف جودره (Hordeum spontaneum C. Koch) به علف کش سولفوسولفورن در دماهای مختلف مطالعه ای در سال 1393 در بخش تحقیقات گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران انجام شد. در این پژوهش، پاسخ 15 اکوتیپ جودره به علف کش سولفوسولفورن در چهار دمای مختلف 7-5، 17-15، 27-25 و 37-35 درجه سانتی گراد در اتاق رشد های مختص این نوع آزمایش ها به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که اکوتیپ های مختلف جودره پاسخ متفاوتی به کاربرد علف کش سولفوسولفورن در دماهای مختلف می دهند. با افزایش دما، صفات وزن تر، وزن خشک و ارتفاع اغلب توده های جودره افزایش یافت، و فقط تعداد کمی از توده ها توانستند دمای بالا (37 درجه سانتی گراد) را نسبتاً تحمل نمایند. بنابراین با توجه به درجه حرارت و مرحله رشدی جودره در مناطق مختلف، زمان و دمایی که علف کش در آن بکار می رود باید مورد توجه قرار گیرد تا بیشترین کنترل ممکن حاصل گردد.