1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر اللوپاتیک عصاره چاودار زراعی (Secale cereale L.) روی مؤلفه های جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه چند گونه علف هرز
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
اللوپاتی، عصاره آبی چاودار، گیاهان زراعی اللوپاتیک، درصد جوانه زنی، علف هرز.
سال 1390
مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران)
شناسه DOI
پژوهشگران سیروان بابائی ، حسن علیزاده ، ایرج نصرتی ، مرجان دیانت ، زهرا فرخی

چکیده

اللوپاتی از جمله ابزارهای موجود در مدیریت علف های هرز می باشد که اخیراً به دلیل حرکت به سوی کشاورزی پایدار و کاهش مصرف علف کش ها مجدداً مورد توجه قرار گرفته است. به منظور بررسی اثرات اللوپاتیک چاودار (Secale cereale L.) روی شش گونه علف هرز خارمریم (Silybum marianum (L.) Gaertn.)، چچم (Lolium rigidum Gaudin)، خونی واش (Phalaris minor Retz.)، خردل وحشی (Sinapis arvensis L. )، خرفه(Portulaca oleracea L. ) و قدومه کوهی (Thlaspi arvense L.) آزمایشی به صورت فاکتوریل (6*2) در قالب طرح کاملاً تصادفی در سال 1387 در آزمایشگاه علوم علف های هرز پردیس کشاورزی دانشگاه تهران انجام شد. عصاره حاصل از دو نوع اندام چاودار (اندام هوایی و ریشه) در شش غلظت مختلف (صفر، 25/6، 5/12، 25، 50 و 100 درصد) روی بذور گونه های مختلف علف هرز اعمال و صفات مربوط به درصد جوانه زنی، رشد ریشه چه و ساقه چه و وزن گیاهچه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که غلظت های پایین عصاره آبی چاودار اثر تحریک کنندگی داشته و موجب افزایش صفات اندازه گیری شده در برخی از علف های هرز مورد بررسی در این آزمایش نسبت به شاهد (آب مقطر) شدند. درحالیکه غلظت های بالای عصاره آبی چاودار اثر بازدارندگی بیشتری داشته به طوری که غلظت 100 درصد موجب کاهش بسیار شدید اغلب صفات اندازه گیری شده گردید. عصاره آبی اندام هوایی چاودار تاثیر منفی تری نسبت به عصاره ریشه بر روی همه صفات مورد بررسی، احتمالاً به دلیل مواد بازدارنده بیشتر داشت.