1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر برخی گیاهان تله در کاهش خسارت گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Pers.) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.).
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
گل جالیز، گیاه تله، گوجه فرنگی، کنجد، کتان، لوبیا چشم بلبلی.
سال 1388
مجله دانش علف هاي هرز ايران
شناسه DOI
پژوهشگران سیروان بابائی ، حسن علیزاده ، محمدرضا جهانسوز ، حمید رحمیان مشهدی ، مهدی مین باشی معینی

چکیده

بمنظور بررسی تاثیر چند گیاه تله روی کاهش خسارت گل جالیز (Orobanche aegyptiaca) در گیاه گوجه فرنگی آزمایشی گلدانی به مدت دو سال (1387 و 1388) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در بخش تحقیقاتی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران انجام شد. در سال اول 7 گیاه تله سیر، شبدر برسیم، کنجد، ماش، کتان، پنبه و لوبیا چشم بلبلی در گلدان های آلوده به بذر گل جالیز کشت شده و بعد از رسیدن به اواخر دوره رشد برداشت شدند. خاک گلدان ها تا زمان انتقال نشاء گوجه فرنگی به داخل آنها در فضای آزاد نگهداری شد. در سال دوم نشاهای گوجه فرنگی در مرحله 4 تا 6 برگی، به این گلدان ها منتقل شدند. صفات مورد ارزیابی گوجه فرنگی شامل وزن خشک اندام هوایی و ریشه، تعداد میوه و عملکرد آن و در مورد گل جالیز وزن خشک اندام هوایی و زیر زمینی، تعداد ساقه هوایی و گرهک زیرزمینی بود. نتایج نشان داد که کنجد، کتان و لوبیا چشم بلبلی به ترتیب 6/98، 2/75 و 4/74 درصد باعث کاهش وزن خشک گل جالیز و 100، 5/83 و 9/50 درصد باعث کاهش تعداد ساقه هوایی گل جالیز نسبت به شاهد بدون گیاه تله شدند که این کاهش گل جالیز منجر به افزایش عملکرد گوجه فرنگی شد. پس می توان نتیجه گرفت که این گیاهان دارای پتانسیل کاهش خسارت گل جالیز می باشند و می توان از آنها در زمین های آلوده به گل جالیز در تناوب استفاده کرد.