1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی کارایی برخی علف‌کش‌های پیش‌کاشت و پس‌رویشی در کنترل علف‌هرز هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
ایمازاتاپیر، درصد زنده‌مانی، متری بیوزین، هندوانه ابوجهل
سال 1401
مجله دانش علف های هرز
شناسه DOI
پژوهشگران زهره عموزاد خلیلی ، حسن علیزاده ، سیروان بابائی

چکیده

یه منظور بررسی واکنش علف هرز هندوانه ابوجهل به علف‌کش‌های تری‌فلورالین، پندی‌متالین و متری‌بیوزین به صورت پیش‌کاشت و ایمازاتاپیر، ریم‌سولفورون و بنتازون به صورت پس‌رویشی و عدم کاربرد علف‌کش به عنوان شاهد، آزمایش گلخانه‌ای در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با هفت تیمار و چهار تکرار در گلخانه گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران در سال 1393 اجرا گردید. صفات وزن تر، وزن خشک و درصد زنده‌مانی اندازه‌گیری شد و همچنین ارزیابی چشمی (EWRC) (15 و 28 روز پس از پاشش علف‌کش‌های پس‌رویشی) گیاهچه‌ها بر اساس روش نمره‌دهی یک تا نه (یک: بدون تأثیر و نه: مرگ کامل گیاه) انجام شد. نتایج نشان داد، بین تیمارها در صفات درصد زنده‌مانی ، وزن تر و وزن خشک گیاهچه در سطح یک درصد از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری وجود داشت. متری‌بیوزین بیشترین کاهش وزن تر نسبت به شاهد را با 4/92 درصد داشت که با تیمار ایمازاتاپیر با 83 درصد تفاوت معنی‌داری نداشت. همچنین بیشترین کاهش وزن خشک نسبت به شاهد مربوط به متری‌بیوزین با 8/83 درصد بود. ارزیابی چشمی در هر دو زمان یادداشت برداری، نشان دهنده تأثیر علف‌کش‌های پس‌رویشی بر گیاهچه‌های تیمار شده بود به طوری که بین تیمارها در سطح یک درصد تفاوت معنی‌داری وجود داشت. این مطالعه یک بررسی اولیه جهت انتخاب علف‌کش مناسب در مدیریت شیمیایی علف هرز هندوانه ابوجهل بود، بنابراین نتایج آن می-تواند برای انتخاب علف‌کش‌های مناسب در آزمایش‌های تکمیلی مورد استفاده قرار گیرد.