1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی بیولوژی و اکوفیزیولوژیک علف هرز عروسک پشت پرده (Physalis divaricata L.) در استان کردستان
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
جوانه زنی تجمعی، سرعت جوانه زنی، دفن بذور، دمای بهینه
سال 1399
پژوهشگران سیروان بابائی ، قدریه محمودی

چکیده

به منظور تعیین دماهای کاردینال و بررسی تغییرات سرعت جوانه زنی بذور عروسک پشت پرده آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی و در شرایط کنترل شده آزمایشگاه علوم علف های هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان در سال 1397 اجرا شد. تیمارهای این آزمایش در چهار تکرار عبارت بودند از دماهای مختلف 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40 و 5/42 درجه سانتی گراد. همچنین جهت بررسی اثر دفن بذور در عمق 20 سانتی متری خاک بر جوانه زنی بذور این گونه آزمایش دیگری در قالب طرح کاملاً تصادفی و با تیمار زمان دفن بذور در هشت سطح، یک هفته، دو هفته، یک ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه و شش ماه در چهار تکرار اجرا شد. جهت بررسی وضعیت جوانه زنی دو پارامتر جوانه زنی تجمعی و سرعت جوانه زنی در هر دو آزمایش مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج آزمایش اول نشان داد که دماهای 5 و 10 درجه تاثیری بر جوانه زنی بذور عروسک پشت پرده نداشتند، اما سایر دماها به طور معنی داری (منجر به تغییر جوانه زنی تجمعی و سرعت جوانه زنی شدند. میزان جوانه زنی تجمعی تحت تاثیر دمای 40 و 5/42 درجه سانتی گراد بود و دمای 20 درجه سانتی گراد تقریبا تاثیر کمتری بین تیمارها به خود اختصاص داد. همچنین در اثر دفن بذور در تمام تیمارهای زمانی دفن، هر دو پارامتر جوانه زنی تجمعی و سرعت جوانه زنی دچار تغییرات معنی داری شدند. به طوری که هر سه پارامتر حداکثر زمان جوانه زدن تجمعی، تغییرات شیب جوانه زنی و زمان رسیدن به 50 درصد جوانه زدن بذور در تمام تیمارها به حداقل رسیدند، اما بین تیمارهای مدت دفن بذور تفاوت چشم گیری با هم نداشتند. در نهایت می توان گفت اگر کشت محصولات تابستانه زمانی انجام شود که دمای محیط کمتر از 20 درجه باشد خسارت علف هرز عروسک پشت پرده کمتر خواهد بود.