1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
پاسخ های بیوشیمیایی جعفری آفریقایی (Tagetes erecta) به کاربرد بهبود دهنده بیوچار پوسته برنج در شرایط تنش خشکی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
بیوچار، جعفری آفریقایی، کم آبی، پرولین
سال 1399
پژوهشگران مریم توکلی والا ، فرزاد نظری ، سیروان بابائی

چکیده

به منظور بررسی اثر بیوچار حاصل از پوسته برنج و تنش خشکی بر محتوای پرولین، کربوهیدرات های محلول کل و پروتئین های محلول کل در گیاه جعفری آفریقایی با نام علمی Tagetes erecta، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان در سال 1398 انجام گرفت. تیمارها شامل تنش خشکی در 3 سطح (25 درصد ظرفیت مزرعه ای، 50 درصد ظرفیت مزرعه ای و 100 درصد ظرفیت مزرعه ای) و بیوچار پوسته برنج در 3 سطح (صفر، 5/3 و 7 درصد وزنی بستر کشت) و در مجموع 9 تیمار بود. بر اساس نتایج به دست آمده تنش خشکی سبب افزایش کربوهیدرات های محلول کل و میزان پرولین گردید و تنش خشکی 25 درصد ظرفیت مزرعه پروتئین های محلول کل را به طور معنی داری کاهش داد. کاربرد بیوچار در آبیاری کامل و تنش خشکی 50 درصد ظرفیت مزرعه موجب کاهش معنی دار پروتئین-های محلول کل و کاربرد آن در تنش خشکی و آبیاری کامل نیز میزان پرولین را کاهش داد. همچنین در تنش خشکی 50 درصد ظرفیت مزرعه، مقدار 7 درصد وزنی بیوچار موجب افزایش معنی دار و در تنش خشکی 25 درصد ظرفیت مزرعه موجب کاهش معنی دار کربوهیدرات های محلول کل گردید. به طور کلی اثر گذاری مقدار 7 درصد وزنی بیوچار در مقایسه با 5/3 درصد آن در کاهش اثرات نامناسب تنش خشکی بیشتر بود و می-توان کاربرد آن را به عنوان یک تعدیل کننده تنش خشکی در جهت کاهش اثرات تنش خشکی در گل های فصلی توصیه کرد.