1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین دماهای کاردینال عروسک پشت پرده (Physalis divaricata) و اثر طول مدت دفن بذرها در خاک بر جوانه زنی آن ها
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
جوانه زنی تجمعی، سرعت جوانه زنی، دفن بذرها، دمای بهینه.
سال 1400
مجله دانش علف هاي هرز ايران
شناسه DOI
پژوهشگران سیروان بابائی ، قدریه محمودی

چکیده

به منظور تعیین دماهای کاردینال و بررسی تغییرات سرعت جوانه زنی بذرها عروسک پشت پرده، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی و در شرایط کنترل شده آزمایشگاه علوم علف های هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان در سال 1397 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل دماهای مختلف پنج، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40 و 5/42 درجه سانتی گراد بود که در چهار تکرار اجرا شد. همچنین جهت بررسی اثر طول مدت دفن بذرها در عمق 20 سانتی متری خاک بر جوانه زنی بذرهای این گونه، آزمایش دیگری در قالب طرح کاملاً تصادفی و با تیمار زمان دفن بذرها در هشت سطح، یک هفته، دو هفته، یک ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه و شش ماه در چهار تکرار اجرا شد. جهت بررسی وضعیت جوانه زنی، دو پارامتر جوانه زنی تجمعی و سرعت جوانه زنی در هر دو آزمایش مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج آزمایش اول نشان داد که دماهای پنج و 10 درجه، تاثیری بر جوانه زنی بذرهای عروسک پشت پرده نداشتند، اما سایر دماها، به طور معنی داری سبب تغییر جوانه زنی تجمعی و سرعت جوانه زنی شدند. میزان جوانه زنی تجمعی، تحت تاثیر دمای 40 و 5/42 درجه سانتی گراد بود و دمای 20 درجه سانتی گراد، تقریبا کمترین تاثیر را در میان تیمارها به خود اختصاص داد. همچنین در تمام تیمارهای زمانی دفن، هر دو پارامتر جوانه زنی تجمعی و سرعت جوانه زنی، دچار تغییرات معنی داری شدند، به طوری که هر سه پارامتر حداکثر زمان جوانه زدن تجمعی، تغییرات شیب جوانه زنی و زمان رسیدن به 50 درصد جوانه زدن بذرها در تمام تیمارها به حداقل رسیدند، اما بین تیمارهای مدت دفن بذرها، تفاوت چشم گیری با هم نداشتند. در نهایت می توان گفت که در صورت کشت محصولات تابستانه در دمای محیطی کمتر از 20 درجه باشد، خسارت علف هرز عروسک پشت پرده کمتر خواهد بود.