1403/03/28
سیروان بابائی

سیروان بابائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5084-2140
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 853
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی تاثیر تلفیقی از روش های شیمیایی، کشت مخلوط و مالچ بر کنترل علف های هرز مزرعه کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
علف کش ترفلان، عملکرد، کینوا، مالچ پلاستیکی، مالچ تیره
سال 1400
مجله پژوهش هاي كاربردي در گياه پزشكي (دانش كشاورزي سابق)
شناسه DOI
پژوهشگران سیروان بابائی ، قدریه محمودی ، ندا محمدی

چکیده

جهت بررسی تاثیر روش های مختلف در کنترل علف های هرز مزرعه کدوی پوست کاغذی، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال 1398 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل شاهد (بدون کنترل)، وجین تمام فصل، وجین دستی (فقط یکبار)، مالچ پلاستیکی سفید، مالچ پلاستیکی تیره، کشت مخلوط با کینوا، علف کش های تریفلورالین (قبل از کاشت و پس از رویش گیاه زراعی)، ایندازیفلم، پندی متالین یا پرول پس از رویش گیاه زراعی بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که اعمال تیمار مالچ پلاستیکی تیره دارای بیشینه زیست توده برگ (g/m2 4/141) و همچنین زیست توده اندام هوایی (5/78 g/m2) کدوی پوست کاغذی در مقایسه با سایر تیمارها شد. همچنین زیست توده علف های هرز در اواخر دوره رشد در تیمار مالچ پلاستیکی تیره و مالچ پلاستیکی سفید نسبت به تیمار شاهد (بدون کنترل)، به ترتیب 90 و 97 درصد کاهش یافت. به علاوه این تیمار (نسبت به تیمار وجین کامل) موجب افزایش 129 درصدی وزن خشک میوه کدوی پوست کاغذی شد. استفاده از علف کش تریفلورالین به صورت قبل از کشت، منجر به حصول قطر میوه (13.4 سانتی متر)، دور میوه (46 سانتی متر) و وزن خشک دانه کدوی پوست کاغذی (3/35 گرم) در کدوی پوست کاغذی شد که در نتیجه آن عملکرد محصول بهتر از سایر علف کش های مورد استفاده بود. در نهایت استفاده از انواع مالچ های پلاستیکی منجر به عملکرد بیشینه، کنترل مناسب علف های هرز و در عین حال منجر به کاهش آلودگی زیست محیطی از طریق کاهش مصرف سموم شیمیایی شد.