28 تیر 1397
اميد عيسي نژاد

امید عیسی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مشاوره
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطة سبک دلبستگی با کیفیت روابط زناشویی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سبک دلبستگی- سبک دلبستگی ایمن- سبک دلبستگی هراسان-سبک دلبستگی طرد کننده- سبک دلبستگی دل مشغول- کیفیت روابط زناشویی- تجربة روابط نزدیک
پژوهشگران ناصر یوسفی ، عذرا اعتمادی ، فاطمه بهرامی ، مریم السادات فاتح زاده ، سید احمد احمدی ، کیومرث بشلیده ، امید عیسی نژاد

چکیده

چکیده این پژوهش به بررسی کیفیت روابط زناشویی در میان سبکهای مختلف دلبستگی پرداخته است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است و نمونه شامل 186 (101زن و 85 مرد) نفر بود که از میان مراجعان مراکز مشاوره و فرهنگسراهای شهر اصفهان به شیوة تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوک-راست (1998) و پرسشنامه تجربة روابط نزدیک برنن، کلارک و شیور (1998) بود. یافته های پژوهش نشان داد که بین سبک دلبستگی و کیفیت روابط زناشویی ارتباط وجود دارد و کیفیت روابط زناشویی در میان سبکهای مختلف دلبستگی متفاوت است (001/0 P<). همچنین بین سبکهای دلبستگی زنان و مردان تفاوت وجود دارد (001/0 P<).