28 تیر 1397
اميد عيسي نژاد

امید عیسی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مشاوره
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیرگشتالت درمانگری و معنا‎درمانگری برکاهش نشانگان افسردگی، اضطراب و پرخاشگری دانشجویان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
پرخاشگری-افسردگی، اضطراب- معنا‎درمانگری-گشتالت درمانگری
پژوهشگران ناصر یوسفی ، عذرا اعتمادی ، فاطمه بهرامی ، مریم السادات فاتح زاده ، سید احمد احمدی ، عبدالعزیز ماورانی ، امید عیسی نژاد ، سعیده بطلانی

چکیده

چکیده: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی دو روی آورد گشتالت درمانگری و معنا‎درمانگری، در کاهش نشانگان پرخاشگری، افسردگی و اضطراب دانشجویان صورت گرفت. جامعه تحقیق شامل کلیه دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد بود که از این جامعه 90 دانشجو به شیوة تصادفی انتخاب شدند. با استفاده از فهرست تجدید نظر شده نشانه های مرضی (SCL- 90-R دروگاتیس، 1975) و مصاحبة تشخیصی تکمیلی برمبنای DSM Ⅳ- R، میزان پرخاشگری، افسردگی و اضطراب آزمودنیها تعیین شدند و به تصادف در سه گروه 30 نفری (گروه گشتالت درمانگری، معنا‎‎درمانگری و گواه) قرارگرفتند. با استفاده از مقیاس SCL- 90-R میزان پرخاشگری، افسردگی و اضطراب آزمودنیها، در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری اندازه گیری شد. نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد که روی آورد گشتالت درمانگری و معنا‎درمانگری در کاهش نشانگان پرخاشگری، اضطراب و افسردگی مؤثرند و اثر آنها در مرحله پیگیری ماندگار است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد، بین دو روی آورد گشتالت درمانگری و معنا‎درمانگری در کاهش اضطراب و پرخاشگری تفاوت معناداری و جود ندارد، اما روی آورد معنا‎درمانگری در کاهش افسردگی موثرتر از گشتالت درمانگری بود.