1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
بازارگرایی در آموزش عالی: واکاوی نقص و کارکرد بازاریابی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
رویکرد بازارگرایی، بازاریابی، آموزش عالی
سال 1398
مجله مطالعات برنامه ريزي آموزشي
شناسه DOI
پژوهشگران گل افروز رمضانی ، نعمت اله عزیزی ، مریم شفیعی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف "مطالعه نقش رویکرد بازارگرایی در آموزش عالی " از روش کیفی تئوری داده بنیاد استفاده کرد. شرکت کنندگان در پژوهش سیاستگذاران، خط مشی گذاران، برنامه ریزان، کارشناسان و پژوهشگران در حیطه آموزش عالی، بازاریابی و بازرگانی بودند. با استفاده از "رویکرد هدفمند" و روش "نمونه گیری گلوله برفی" و "معیار اشباع نظری" داده های مورد نیاز با استفاده از مصاحبه های عمیق با 30 نفر از مشارکت کنندگان جمع آوری و در قالب سه مرحله کدگذاری آزاد یا باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش شرایط علی، مداخله ای و زمینه ای تاثیرگذار بر رویکرد بازارگرایی در اموزش عالی را شناسایی کرد که در این میان عوامل ساختاری، مدیریتی-اداری؛ عدم شفافیت و آگاهی نسبت به بازاریابی در اموزش عالی؛ عوامل آموزشی به عنوان شرایط علی و عوامل سیاسی؛ عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی-اجتماعی به عنوان شرایط مداخله ای و هماهنگی بین کارکردی؛ عناصر اثربخش بازاریابی به عنوان شرایط زمینه ای مشخص شد. بر این اساس بازتعریف سیاستگذاری و برنامه ریزی در آموزش عالی؛ مدیریت بازاریابی داخلی و بیرونی؛ بازار- محوری؛ مدیریت و برنامه ریزی؛ اصول قیمت گذاری و استفاده از فناوری های نوین به عنوان راهبردها و فرآیندهای قابل اجرا ارائه گردید. که در صورت اجرای چنین فرآیندهایی استقرار نظام بازاریابی در اموزش عالی پیامدهایی نظیر تامین منبع درآمد برای دانشگاه؛ بهبود تراز علمی مراکز دانشگاهی و بهره گیری از الگوی بومی مدیریت دانشگاه را در پی خواهد داشت.