1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی میزان دلسپاری معلمان نسبت به تغییر برنامه درسی جدید ریاضی در مدارس ابتدایی شهر سنندج
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
دلسپاری، معلمان، تغییر برنامه درسی، ریاضی، مدارس ریاضی
سال 1394
پژوهشگران فرانک ساعدپناه(دانشجو)، مصطفی قادری(استاد راهنما)، نعمت اله عزیزی(استاد مشاور)

چکیده

هدف تحقیق حاضر مطالعه دلسپاری معلمان نسبت به تغییر برنامه درسی جدید ریاضی در مدارس ابتدایی شهر سنندج است. روش مورد استفاده در این پژوهش تصیفی-پیمایشی است. رویکرد پژوهش حاضر کمی-کیفی بوده که در اجرای آن از طرح تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده شده است. جامعه آماری هر بخش کمی و کیفی معلمان بودند که در اجرای برنامه درسی جدید ریاضی چهارم مشارکت داشته اند. بنابراین در بخش کمی 175 معلم به صورت نمونه گیری خوشه ای و در بخش کیفی نیز 15 معلم به صورت هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اصلاعات پرسشنامه و مصاحبه بود. برای تحلیل یافته های کمی از ضریب همبستگی و برای تحلیل یافته های کیفی از روشهای کد گذاری آزاد، محوری و انتخابی استفاد گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که عدم وجود امکانات و تکنولوژی آموزشی، عدم وجود زمان کافی و عدم آموزش های ضمن خدمت از دلایل عدم دلسپاری معلمان ذکر شده است