1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
امکان سنجی اجرای برنامه درسی با رویکرد معنوی در دوره داانشگاه از دیدگاه هیأت علمی دانشگاه لرستان
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
رویکرد معنوی، برنامه درسی ، امکان سنجی، اعضای هیأت علمی
سال 1395
پژوهشگران شهرام صفرزاده(دانشجو)، مصطفی قادری(استاد راهنما)، نعمت اله عزیزی(استاد مشاور)

چکیده

هدف از انجام این پژوهش امکان سنجی اجرای برنامه درسی با رویکرد معنوی در دوره داانشگاه از دیدگاه هیأت علمی دانشگاه لرستان بود. روش پژوهش ترکیبی و به صورت کمی وکیفی بود. جامعه آماری در بخش کمی 270 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه لرستان بود که با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب گردیدند. در بخش کیفی نیز با استفاده از روش گلوله برفی با 12 نفر از اساتید مصاحبه شد. نتایج پژوهش نسان داد که میانگین وزنی استادان در زمینه برنامه درسی معنوی در سطح مطلوب بود. به علاوه در بینئمؤلفه های سطح دانش اساتید در مؤلفه اخلاق حداکثر و مؤلفه دانش را دارا می باشند. نتایج بخش کیفی نشان داد که دیدگاه اساتید با مبانی نظری و پیشینه تحقیق همخوانی نزدیک دارد.