1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش سرمایه داری علمی در اصلاح قوانین آموزشی نظام آموزش عالی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
سرمایه داری علمی، قوانین آموزشی، ارتباط صنعت و دانشگاه
سال 1396
پژوهشگران گل افروز رمضانی ، نعمت اله عزیزی

چکیده

آدر پژوهش حاضر برای پاسخگویی به این سوال که "چگونه می توان قوانین آموزشی دانشگاهها را به سمت ارتباط دانشگاه و بازار کار با توجه به سرمایه داری علمی تغییر داد؟ و قوانین آموزشی جدید در این راستا چیست؟ از رویکرد تحقیق کیفی مطالعه موردی چندگانه ابزاری استفاده شد. جامعه آماری شامل؛ محققان، تیم های تحقیقاتی، روسا و معاونین دانشگاه، سازمانهای بینابینی (مانند دفاتر انتقال فناوری، مراکز رشد، پارکهای علم و فناوری و ...) و اعضای هیئت علمی بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند محقق با 19 نفر نمونه به اشباع نظری دست یافت. جهت گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته و برای صحت روایی و پایایی تحقیق نیز از روش قابلیت اعتماد یا اعتمادپذیری استفاده شد. با روش تحلیل مضمون برای تجزیه و تحلیل مصاحبه ها از کدگذاری آزاد یا باز و کدگذاری محوری استفاده شد. نتایج تحقیق دربرگیرنده 205 کد باز بود که از آن 56 مفهوم و 4 مقوله اصلیاز جمله ایجاد شرکت های دانش بنیان، توجه به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان عاملی مهم در فرایند تدوین قوانین آموزشی جدید، توجه به اهمیت استقلال دانشگاه ها، بین المللی سازی و توجه به فرایند جذب دانشجوی خارجی برای نوآوری در فرایند کسب و کار استخراج گردید.