1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی موانع و چالشهای مؤثر بر ناکارآمدی پژوهش در دانشگاه فرهنگیان: رویکردی مبتنی بر نظریه داده بنیاد
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
پژوهش، تولید علم، دانشگاهیان، نظریه داده بنیاد
سال 1397
مجله مديريت و برنامه ريزي در نظام هاي آموزشي - دانشگاه شهيد بهشتي
شناسه DOI
پژوهشگران گل افروز رمضانی ، امید مهنی ، نعمت اله عزیزی

چکیده

بررسی موانع و چالشهای مؤثر بر ناکارآمدی پژوهش در دانشگاه فرهنگیان: رویکردی مبتنی بر نظریه داده بنیاد پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع و چالشهای مؤثر بر ناکارآمدی پژوهش در دانشگاه فرهنگیان و با استفاده از از رو کیفی نظریه داده بنیاد انجام گرفته است. شرکت کنندگان این پژوهش، سرپرستان و معاونین پردیسهای دانشگاه فرهنگیان، کارشناسان پژوهش پردیسهای دانشگاه فرهنگیان، دانشجویان فعال در پردیسهای دانشگاه فرهنگیان، اعضای هیأت علمی و مدرسین این دانشگاه بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. از آنجا که استراتژی پژوهش، کیفی بوده و از نظریه داده بنیاد برای انجام آن بهره گرفته شد، داده های مورد نیاز با استفاده از مصاحبه های عمیق با مشارکت کنندگان جمع آوری و در قالب سه مرحله کدگذاری آزاد یا باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که وجود مشکلات و موانع زیرساختی، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی، ارتبا طی، ساختاری-اداری، مدیریتی-اجرایی و فردی-انگیزشی از جمله چالشهایی هستند که بر ناکارآمدی پژوهش در دانشگاه فرهنگیان مؤثراند. براین اساس اصلاح ساختار مدیریتی - اصلاح ساختار جذب اساتید و ارتقای سطح علمی آنان- افزایش منابع مالی، امکانات و تسهیلات پژوهشی - ارتقاء و توجه به مسائل انگیزشی دانشجویان - تغییر دید و اصلاح ماهیت وجودی دانشگاه اصلاح مدیریت و سیاستگذاری پژوهشی از جمله راهبردهایی برای رفع موانع و مشکلات حاکم بر دانشگاه فرهنگیان شناسایی شدند.