1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش آموزش عالی فرامرزی در پویایی و مهاجرت نیروی انسانی متخصص
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
نقش آموزش عالی فرامرزی، کیفیت آموزش، جریانهای انتقالی، فرار مغزها
سال 1393
مجله پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي-موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي
شناسه DOI
پژوهشگران نعمت اله عزیزی ، پرستو علیخانی ، شیرکوه محمدی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، دریافت و فهم تجارب اساتید از تحصیل در کشورهای خارجی است؛ اینکه چه پتانسیل ها و ظرفیت هایی آنها را به ماندن، ترغیب می نمود. تا بر این اساس، عوامل دافعه در کشور مبدا نیز که موجب مهاجرت آنها میشود، شناسایی گردد. به منظور نیل به این هدف، از رویکرد کیفی مبتنی بر مطالعه پدیدارشناسانه با اساتید دانشگاه کردستان استفاده شد که از این جامعه، 7 استاد دانشگاه، بر اساس روش نمونه گیری هدفمند (دارای تحصیلات خارجه) انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها نیز از مصاحبه عمیق و برای تحلیل آن ها از روش تحلیل تم مبتنی بر کدگذاری باز استفاده شد که در مجموع 4 تم یا طبقه کلی که دربردارنده 13 مقوله فرعی تر بود استخراج شد. یافته ها نشان داد آنچه موجبات مهاجرت را فراهم می آورد: نبود بسترهای تحقیقاتی، تنش های سیاسی، استانداردهای اقتصادی، و جوّ سازمانی است. با استناد بر تجارب مشارکت کنندگان در پژوهش، تعهدات و تعلقات اجتماعی(تعهدات اخلاقی به خانواده و دوستان، حس میهن پرستی)، مشخصه های فرهنگی و جمعیتی کشور میزبان(تنوع نژادی وبعضاً نژاد پرستی بدلیل سابقه ی طولانی مهاجر پذیری آنها)؛ و علایق فردی(رضایت درونی) عواملی بودند که تصمیم به بازگشت را در آنها ایجاد می نمود. بنابراین، فراهم کردن بستر مناسب برای تحکیم پیوندهای علمی و دانشگاهی و از انزوا خارج کردن مؤسسات دانشگاهی کشور، تسهیل روند مهاجرت ایرانیان متخصص مقیم خارج از کشور به داخل کشور و تحلیل عمیق و مستمر نیازها و نظرات استادان و متخصصان می تواند در راستای کند کردن مهاجرت و معکوس کردن روند آن بسیار کارگشا باشد.