1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی سواد ریاضی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر سنندج و ارتباط آن با سبک شناختی ویتکین
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
سبک شناختی، سواد ریاضی، دوره ابتدایی، آموزش ریاضی
سال 1392
مجله مطالعات آموزش و يادگيري
شناسه DOI
پژوهشگران مرضیه مولوی قلعه نی ، مصطفی قادری ، نعمت اله عزیزی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه سواد ریاضی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر سنندج و ارتباط آن با سبک شناختی ویتکین بود. پژوهش از نوع علّی - مقایسه ای و جامعه آماری، شامل کلیه دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر سنندج است. حجم جامعه به تعداد 9873 نفر دانش آموز بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 941 دانش آموز انتخاب شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری t مستقل، آزمون t تک نمونه ای، تحلیل واریانس و آزمون ناپارامتریک کروسکال والیس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین سواد ریاضی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد، اما بین سبک شناختی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین بین سبک شناختی دانش آموزان با سواد ریاضی بالا و پایین تفاوت معنی داری گزارش شد. علاوه بر این، نتایج پژوهش بیانگر آن بود که سواد ریاضی دانش آموزان مناطق محروم با مناطق برخوردار و نیمه برخوردار متفاوت است. در نهایت سطح سواد ریاضی دانش آموزان شهر سنندج متوسط تشخیص داده شد.