1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
موانع اجرای آموزش از راه دور و شناسایی راهکارهایی برای اجرای بهینه آن: تاملی بر دیدگاه مدیران و معلمان مدارس راهنمایی و متوسطه
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
آموزش از راه دور، موانع آموزش از راه دور، فناوری اطلاعات و ارتباطات، راهبردهای آموزش از راه دور
سال 1392
مجله فناوري آموزش-دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
شناسه DOI
پژوهشگران نعمت اله عزیزی ، انور شاهمحمدی ، هادی نقدی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی موانع موجود در اجرا و برگزاری دوره های آموزش از راه دور در مدارس راهنمایی و متوسطه استان کردستان و همچنین ارائه راهکارهایی برای بهبود این دوره ها بود. برای نیل به چنین هدفی و به عنوان یک مطالعه توصیفی، از رویکرد کیفی استفاده شد. مشارکت کنندگان در این مطالعه مشتمل بر 7 نفر مدیر و 14 نفر معلم بود که در مراکز آموزش از راه دور در استان کردستان به کار اشتغال داشتند. به منظور جمع آوری داده ها، علاوه بر مصاحبه نیمه ساختمند از یک پرسشنامه باز پاسخ نیز برای تعدادی از مشاکت کنندگان که امکان دسترسی به آنها برای محققان ممکن نبود، بهره گرفته شد. در تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل محتوای به شیوه استقرایی استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که موانع فناوری و ارتباطی، موانع برنامه ریزی درسی، موانع اداری و ساختاری و موانع مالی، مهمترین موانع پیش روی این دوره ها بوده و برای از میان برداشتن آن ها لازم است که مراکز مذکور و همچنین نهادهایی که از این مراکز حمایت می کنند، زیرساخت های فناوری و مالی بهتری برای این مراکز فراهم ساخته و همچنین اقدام به ارزشیابی و بازنگری از برنامه ها و استراتژی های مربوطه نمایند.