1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی راهکارهای تقویت ارتباط تحصیلات تکمیلی در علوم انسانی با بازارکار: مطالعه موردی دانشگاه کردستان
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
آموزش عالی، تحصیلات تکمیلی، علوم انسانی، بازارکار، راهکارهای تقویت ارتباط
سال 1390
پژوهشگران زهرا سالاروند ، نعمت اله عزیزی ، محمد امجد زبردست

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی راهکارهای تقویت ارتباط دوره تحصیلات تکمیلی در حوزه علوم انسانی با بازار کار و شناسایی آسیبها، چالشها و موانع پیش و رو در این خصوص انجام گرفت. جامعه آماری شامل دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کردستان و همچنین اساتید مربوطه و مدیران و کارفرمایان سازمانهای ذیربط در شهر سنندج بوده است. برای بخش کمی مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 196نفر از دانشجویان نمونه آماری انتخاب گردیدند و برای بخش کیفی آن نیز با استفاده روش نمونه گیری نظری هدفمند با 6 نفر از اساتید و4 نفر از مدیران سازمانهای ذیربط به حوزه علوم انسانی و اجتماعی مصاحبه گردید. برای گرد آوری داده ها نیز از ابزار یک پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه نیمه ساختمند استفاده شد.روایی پرسشنامه از طریق روش روایی صوری محتوایی و توسط گروهی از متخصصان مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون مقدماتی قرار گرفت و ضریب به دست آمده 94% محاسبه گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه علاوه بر شاخصهای گرایش مرکزی از آزمونهای t، تحلیل واریانس یکراهه، فریدمن، یومان ویتنی و کروسکال والیس و برای تحلیل یافته های حاصل از مصاحبه از تحلیل محتوا استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که دانشجویان بر این باورند که برای تقویت ارتباط میان تحصیلات تکمیلی در حوزه علوم انسانی با بازار کار توجه به راهکارهایی چون ایجاد ارتباط و هماهنگی میان برنامه ریزی نیروی انسانی در بخش اشتغال و برنامه ریزی آموزشی، اطلاع رسانی درست و به موقع درزمینه وضعیت اشتغال رشته های مختلف تحصیلی به تصمیم گیران آموزشی و متناسب، روزآمد و کارآمد و کامل بودن محتوای کتب درسی با نیازمندی های بازارکار از اولویت بسیار بالایی برخوردارند همچنین از نظر اساتید و مدیران کارفرمایان نیز تحقق این مهم مستلزم افزایش هماهنگی میان نظام آموزش عالی و دیگر نهادها و سازمانهایی است که متقاضی بکارگیری دانش آموختگان در حوزه علوم انسانی می باشند. از نظر آنان توسعه آموزش عالی بر پایه نتایج نیازسنجی های آموزشی در تحصیلات تکمیلی می تواند در کاهش دامنه شکاف بین این دو سیستم مؤثر واقع شود.