1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
مولفه های تاثیرگذار بر کارآفرینی در سازمانهای آموزشی: واکاوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
مولفه های تاثیرگذار، کارآفرینی سازمانی، آموزش فنی و حرفه ای، مطالعه موردی
سال 1392
پژوهشگران نعمت اله عزیزی ، روناک کارشناسی ارشد نصیری

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه و شناسایی مولفه های تاثیر گذار بر کارآفرینی در سازمانهای آموزشی به صورت یک موردکاوی مطالعه سازمان فنی و حرفه ای استان کردستان را از این منظر در دستور کار قرار داد. در این ارتباط از یک مدل مفهومی بهره گرفته شده است که در آن با تاکید بر 6 مولفه فرهنگ سازمانی، خط مشی سازمانی، کارکنان سازمان، سازمان و سیستم های آن، سیستم پاداش و تشویق و رهبری سازمانی، ویژگی کارآفرینی سازمان مذکور مورد بررسی قرار داده شده است. عنایت به ضرورت مطالعه عمیق و ژرفکاوانه سازمان مورد مطالعه جهت انجام این مطالعه از روش تحقیق کیفی نظریه مبنایی استفاده شده است. جهت گردآوری داده های مورد نیاز از مصاحبه نیمه ساختمند استفاده گردید و داده ها حاصل نیز با استفاده از روش تحلیل محتوا با تأکید بر استخراج مقولات اصلی و مصادیق آن به صورت استقرایی تجزیه و تحلیل شد. شرکت کنندگان این مطالعه شامل مدیران و کارشناسان خبره سازمان آموزش فنی و حرفه ای بوده که با استفاد از روش جهت گردآوری نمونه گیری نظری انتخاب گردیدند. نتایج اولیه این مطالعه حاکی از آن است که سازمان مورد بررسی از جهات و شاخصهای ششگانه مذکور با معیارهای سازمان کارآفرینی فاصله دارد.