1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نیازهای آموزشی مدیران پرستاری بیمارستان های شهرستان سنندج بر اساس الگویCNA
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
نیازسنجی آموزشی، مدیران پرستاری، شایستگی، توسعه منابع انسانی
سال 1391
پژوهشگران صلاح الدین سرخابی ، نعمت اله عزیزی ، مصطفی قادری ، ژاله گردیده

چکیده

دیران پرستاری نقشی اساسی و مهمی بر نحوه ارائه خدمات بهداشتی درمانی دارند. آموزش و توسعه این مدیران یک امر ضروری است. اولین گام در این راه شناسایی نیاز های آموزشی است. هدف از این تحقیق شناسایی نیاز های آموزشی مدیران پرستاری شهرستان سنندج با استفاده از شایستگی های ضروری شناخته شده توسط انجمن پرستاری کانادا (CNA) می باشد. روش انجام پژوهش توصیفی- پیمایشی است که تعداد 103 نفر از مدیران پرستاری (مدیر خدمات پرستاری، سوپروایزر، سرپرستار و مدیران قبلی پرستاری) به طریق نمونه در دسترس(کل جامعه)در آن شرکت کردند و با استفاده از پرسشنامه نیازسنجی آموزشی اطلاعات مربوط به شاخص های مورد نیاز مدیران پرستاری جمع آوری شد. با استفاده از آلفای کرونباخ، ضریب پایایی برای پرسشنامه 961/0 به دست آمد. یافته های پژوهش نشان می دهد که از نظر مدیران پرستاری نیاز به آموزش در تمامی شاخص ها و ابعاد شایستگی استفاده شده، در سطح بالایی وجود دارد. ده اولویت اصلی نیازهای آموزشی به ترتیب میانگین عبارت بودند از: مدیریت خطر، دانش و مهارت در حوزه خدمات بالینی، پاسخگویی در قبال عملکرد حرفه ای، مدیریت منابع انسانی، آگاهی از خط مشی محیط کار، توسعه خط مشی، مهارت های آموزشی، رشد و توسعه کارکنان، دانش فرایند های کنترل کیفیت و پاسخگویی و ارزشیابی رضایت بیماران، ارباب رجوع وکارکنان. همچنین تحلیل یافته ها ی این تحقیق برپایه متغیر های جمعیت شناختی(جنس، سابقه کار و پست) نشان می دهد که اختلاف معناداری میان نظرات مدیران پرستاری در خصوص اهمیت و نوع نیاز های آموزشی وجود ندارد.