1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
موانع گسترش مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش ایران : مورد کاوی مدارس غیر انتفاعی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
مدارس غیرانتفاعی،مشارکت دولتی-خصوصی، موانع توسعه مدارس غیر انتفاعی،موانع مشارکت بخش خصوصی در آموزش
سال 1392
مجله فصلنامه روان شناسي و علوم تربيتي
شناسه DOI
پژوهشگران نعمت اله عزیزی ، ولی الله فرزاد ، پریوش جعفری ، محمد صنوبری

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی موانع گسترش مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش ایران (موردکاوی مدارس غیرانتفاعی) از دیدگاه مدیران و صاحبنظران حوزه اقتصاد آموزش انجام گرفت.نمونه اماری عبارت بودند از 284 نفر از مدیران مدارس غیرانتفاعی پسرانه شهر تهران و10 نفر از صاحبنظران اقتصاد آموزش دانشگاههای تهران که به ترتیب با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای و روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ای مشتمل بر 62 گویه از عوامل موثر در عدم توسعه مدارس غیر انتفاعی در دوبخش عوامل طرف تقاضا و طرف عرضه بود. برای تجزیه وتحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از آزمونt تک نمونه ای استفاده شد.نتایج پژوهش حاکی از این است که نگرش منفی و عدم اعتماد دولت به بخش خصوصی برای فراهم سازی آموزش،هدف تک بعدی از مشارکت،عدم انگیزه بخش خصوصی برای حضور در بازار آموزشی و عدم پیش نگری امکانات واقدامات تسهیلی کننده حضور بخش خصوصی از مهمترین موانع گسترش مدارس غیر انتفاعی از دیدگاه مدیران و صاحبنظران بوده است.