1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
نگرش معلمان ابتدایی شهر سنندج نسبت به ارزشیابی توصیفی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
ارزشیابی توصیفی، امتحانات، نوآوری آموزشی، دوره ابتدایی، اصلاحات آموزشی
سال 1391
مجله فصلنامه روان شناسي و علوم تربيتي
شناسه DOI
پژوهشگران نعمت اله عزیزی ، شهریار حیدری

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی و نگرش معلمان ابتدایی راجع به ارزشیابی توصیفی و ابعاد مختلف آن]اجرا گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه از معلمان شاغل به تدریس در مدارس ابتدایی می باشد: گروه اول شامل 84 نفر معلم بود که در اجرای آزمایشی طرح ارزشیابی توصیفی همکاری داشتند و گروه دوم شامل معلمان خبره و باتجربه ی سطح شهر سنندج بود، که بنابه ارزیابیهای سازمان آموزش و پرورش از نظر تجربه، دیدگاه و رویکردهای آموزشی از برجستگیهای حرفه ای بالایی برخوردار بودند. با توجه به محدود بودن جامعه آماری در هر دو گروه، از روش تمام شماری یا سرشماری بهره گرفته شد. در راستای جمع آوری داده های مورد نیاز از یک پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه ی نیمه ساختمند استفاده گردید. اعتبار صوری و محتوایی ابزار های اندازه گیری، با نظرات صاحبنظران این حوزه کنترل گردید و در ارتباط با سنجش پایایی پرسشنامه نیز از آلفای کرنباخ استفاده و 95/0 برآورد شد. داده های کمی پژوهش با استفاده از شاخصهای گرایش به مرکز و آزمون t تک نمونه ای و داده های حاصل از مصاحبه ها نیز از با بهره گیری از روش تحلیل محتوا تحلیل گردیدند. نتایج این بررسی نشان می دهد که اولاً آگاهی معلمان راجع به ارزشیابی توصیفی در حد کلیات است. ثانیاً ارزشیابی توصیفی در حد قابل قبولی با ارزشیابی تحصیلی دوره ی ابتدایی تناسب. ثالثاً ارزشیابی توصیفی دارای مسایل و مشکلات خاص و چند بعدی است. رابعاً ارزشیابی توصیفی در حد قابل قبولی بر ارتقاء بهداشت روانی محیط یاددهی – یادگیری مؤثر است. و نهایتاً ارزشیابی توصیفی به عنوان یک نوآوری آموزشی در میان معلمان، مورد پذیرش می باشد.