1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
نیاز سنجی آموزشی خوشه صنعتی سنگ اصفهان در سال 1388
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
نیاز سنجی، آموزش و کارآموزی، صنایع کوچک، صنعت سنگ
سال 1388
پژوهشگران نعمت اله عزیزی

چکیده

رشد مستمر و توسعه پایدار اقتصاد نیازمند بهره برداری بهینه از منابع تولیدی است. در این میان، مهمترین و حساسترین عامل، نیروی انسانی است. نیروی انسانی در برنامه ریزیهای اقتصادی یک نقش دوگانه ای را ایفا می کند زیرا از یک سو به عنوان عامل توسعه و از سوی دیگر به عنوان هدف توسعه مطرح می باشد. توسعه سرمایه انسانی در دهه های اخیر در نظریه های توسعه مورد توجه جدی قرار گرفته و مزیت نسبی کشورها با توجه به سرمایه انسانی آنها مشخص می شود. به همین سبب رشد و توسعه حرفه ای نیروی انسانی بنگاههای اقتصادی و تولیدی و تلاش برای بهسازی منابع انسانی از طریق برگزاری دوره های آموزشی مناسب و مرتبط با نیاز حرفه ای آنان، یکی از اقدامات راهبردی و از جمله اولویتهای اساسی است که انجام اصولی آن زمینه ساز رشد و بالندگی هرچه بیشتر نهادها و بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی و صنعتی می باشد. از جمله ابزارهای تجربه شده در کشورهای مختلف جهت آماده سازی و بهبود سطح مهارتهای حرفه ای نیروی کار ارائه آموزشهای کوتاه مدت و مکمل به آنان می باشد. این مهم مستلزم انجام نیاز سنجی های جامع آموزشی در سطوح و لایه های سازمانها و بنگاههای اقتصادی است. از اینرو تحقیق حاضر با سفارش وزارت صنایع و معادن- معاونت صنایع کوچک و در راستای تست مدل نیازسنجی آموزشی در صنایع سنگ اصفهان اجرا گردید. جامعه آماری شامل تمامی واحدهای فراوری سنگ در شهرک سنگ رضوانشهر بود که بنابه آمار دفتر شهرکهای صنعتی استان اصفهان 207 واحد فعال اعلام شده بود. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در هر دو بخش از فرایندهای مدیریتی/پشتیبانی و عملیاتی واحدهای از ضعف دانش، نگرش و مهارتهای لازم برای اداره کارآمد این بنگاهها در رنج هستند.