1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی مشکلات درس انشا در پایه پنجم ابتدایی نواحی شهری شهرستان سنندج
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مشکلات درس انشا-پایه پنجم ابتدایی- مدارس شهری- شهرستان سنندج
سال 1387
پژوهشگران محمد کهزادی(دانشجو)، نعمت اله عزیزی(استاد راهنما)

چکیده

این پژوهش باهدف بررسی مشکلات درس انشا در پایه ی پنجم ابتدایی در نواحی شهری شهرستان سنندج درسال تحصیلی 86/85 انجام گرفت.روش مطالعه از نوع توصیفی وجامعه آماری شامل کلیه ی معلّمان پایه ی پنجم در نواحی شهری (207نفر)وکلیه ی دانش آموزان پایه پنجم در نواحی شهری بالغ بر(4726نفر)می باشد .روش نمونه گیری خوشه ای بوده وخوشه های موردنظرمناطق برخوردار،نیمه برخوردار ومحروم آموزش وپرورش بودکه به شیوه تصادفی وبااستفاده از جدول مورگان وفرمول کوکران 357 نفر به عنوان نمونه دانش آموزی انتخاب گردیدند برای مرحله تحلیل محتوایی اوراق انشایی نیز 100 نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای وبه صورت تصادفی انتخاب گردیدند،لازم به ذکراست که کل معلّمان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ی محقق ساخته معلّمان ودانش آموزان واوراق انشایی به منظور تحلیل محتوایی بود.نتایج این مطالعه نشان می دهد که معلّمان از تدریس تلفیقی وروشهای فعال آموزش واهداف آموزش انشاآگاهی نداشته ودر حدّزیادی به عوامل فرعی وظاهری در انشادانش آموزان توجه می کنندهمچنین بیشترین مشکل دانش آموزان در بررسی اوراق انشایی آنها مشکل خطاهای نگارشی ودستورزبان می باشد.