1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر فعالیت های یاددهی- یاد گیری ویژه ی دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی در تقویت مهارت های زبانی فارسی پایه ی دوم ابتدایی در کلاس های چندپایه در استان کردستان
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
فعالیت های یاددهی- یاد گیری- دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی-مهارت های زبانی فارسی- پایه ی دوم ابتدایی- کلاس های چندپایه- استان کردستان
سال 1387
پژوهشگران خلیل حسین پناهی(دانشجو)، نعمت اله عزیزی(استاد راهنما)

چکیده

پژوهشهای انجام شده در خصوص کلاسهای چند پایه اغلب ناظر به مسائل، تنگناها و چالشهایی است که مسؤلین نظام آموزشی کشور در اداره این کلاسها با آن دست به گریبانند و به آثار و مزایای مترتب بر این کلاسها و نقش و تأثیر آنها در تعاملات کلاسی میان دانش آموزان و تقویت بسترهای یادگیری آنان توجه چندانی نشده است. در همین ارتباط این پژوهش با هدف سنجش میزان تاثیر فعالیتهای آموزشی جاری در پایه اول ابتدایی در تقویت مهارتهای چهارگانه زبان آموزی (خواندن، گوش دادن و صحبت کردن، املا و انشا) دانش آموزان پایه ی دوم کلاس های چند پایه، به صورت یک علی- مقایسه ای طراحی و اجرا گردید. جامعه دانش آموزان سال دوم ابتدایی مناطق روستایی استان کردستان در کلاسهای مستقل و کلاسهای چند پایه است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای ساده، از میان آنان 35 نفر دانش آموز پایه دوم از کلاسهای چند پایه و 35 نفر دانش آموز همان پایه از کلاس های مستقل روستایی انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز، آزمونهای پیشرفت تحصیلی (امتحانات) مرتبط به مهارتهاتی فوق الذکر بود که بر اساس محتوای دو کتاب بخوانیم و بنویسیم پایه دوم ابتدایی و اهداف آموزشی آن طراحی شده بود. اعتبار صوری و محتوای سوالات آزمونهای اجرا شده، با استفاده از نظرات اساتید علوم تربیتی و گروهی از معلمان مجرب کنترل گردید و از پایایی مصححان نیز برای سنجش پایایی آزمونها بهره گرفته شد. برای تحلیل داده ها نیز ، در کنار آماره های توصیفی، از آزمونt مستقل در سطح 95 درصد نیز جهت بررسی معنا دار بودن تفاوت نتایج و عملکرد هر دو گروه و از تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه نتایج آزمونها در سه مرحله از اجرای آن، استفاده شد. نتایج این پژوهش مؤید تأثیر مثبت فعالیتهای آموزشی در پایه اول در کلاسهای چند پایه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه دوم همان کلاسها در زمینه مهارتهای خواندن، گوش دادن و صحبت کردن و مهارت املا است. این در حالی است که یافته های پژوهش تفاوت معناداری را در میانگین نمرات دانش آموزان دو گروه در مهارت انشای آنان نشان نداد.