1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر تشکلیل کلاسهای آمادگی یک ماهه مناطق دو زبانه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول و دوم ابتدایی استان کردستان
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
آموزش، دوره آمادگی، دو زبانه، پیشرفت تحصیلی
سال 1389
پژوهشگران نعمت اله عزیزی ، انور شاهمحمدی ، هادی نقدی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برگزاری کلاسهای آمادگی مناطق دو زبانه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان استان کردستان در سال 86-85 انجام شده روش انجام آن علی- مقایسه ای بوده که برای این منظور از میان کل دانش آموزان دوزبانه پایه ی اول و دوم استان کردستان 400 دانش آموز که 200 نفر آنان کلاسهای آمادگی را گذرانده و 200 نفر از همکلاسیهای همان دانش آموزان، که کلاسهای آمادگی را نگذرانده اند به صورت تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از پرونده تحصیلی دانش آموزان نمونه جمع آوری شده است. برای آزمون فرضیه های این پژوهش از روش آماری T مخصوص گروههای مستقل استفاده شد که نتایج تحلیل داده های این پژوهش نشان داد؛ بین معدل تحصیلی و میانگین نمرات دروس بخوانیم و بنویسیم در پایه ی اول و دوم تفاوت معنی داری وجود دارد همچنین از آنجا که میانگین گروهی که دوره های آمادگی را گذرانده اند ار گروه دیگر بیشتر است، می توان گفت آموزش کلاسهای آمادگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در پایه های اول و دوم در دروس بخوانیم و بنویسیم و معدل تحصیلی آنان تاثیر مثبت داشته است.