1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نقش و جایگاه آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه اقتصادی: نگاهی به تجارب کشورهای توسعه یافته،
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
آموزشهای فنی و حرفه ای - توسعه اقتصادی- تجارب کشورهای توسعه یافته
سال 1384
پژوهشگران نعمت اله عزیزی

چکیده

با وجودیکه حتی در کشورهای توسعه یافته هنوز پرستیژ و موقعیت افراد به تحصیلات دانشگاهی مرتبط است و جوانان و والدین آنها به آموزشهای فنی و حرفه ای به عنوان انتخاب فرعی یا دوم دانش آموزان صرفنظر از علایق و احساسات یا تواناییهای آنان می نگرند،آموزشهای فنی و حرفه ای از نقش و تأثیر گذاری اقتصادی مهمی برخوردار هستند، 3زیرا معرف نوع مهمی از سرمایه گذاری در منابع انسانی است که با فراهم کردن و ارتقإ دانش ، نگرشها و مهارتهای مورد نیاز بازار کار و اشتغال در زمینه های مختلف به توسعه اقتصادی کمک می کند. از اینرو کار محور بودن آموزشهای فنی و حرفه ای که فرایند یادگیری فراگیران را از طریق محیطهای کار ، برای آن مراکز و در درون آنها طراحی و اجرا می سازد و محتوای آموزشها را با تغییــرات و پیشــرفت های حوزه تکنولوژی و به تبع آن در کار کرد نهادهای اقتصادی جامعه هماهنگ می سازد، سبب شده است که این آموزشها بعنوان یکی از عناصــر کلیدی جهت تحقــق پیشرفتهای اقتصــادی محسوب می گردد. به همین خاطر است که می بینیم یکی از اولویتهای مهم در سرمایه گذاریهای آموزشی در تمامی جوامع صنعتی، توسعه و گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای است و این مهم نیز توسط نهادهای ذیربط بین المللی نظیر یونسکو ، یونیواک و بانک جهانی بمنزله یک استراتژی مهم به کشورهای در حال توسعه توصیه می شود. البته لازم به ذکر است که به تناسب تفاوتهای موجود در نظام اداری ، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشورهای پیشرو ، ما شاهد سیستمهای متفاوتی از آموزشهای فنی و حرفه ای می باشیم که هر کدام بطور نسبی مزایا و معایبی را دارا می باشند.