1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه دوم ابتدایی در کلاس های چندپایه با دانش آموزان پایه دوم مدارس عادی در مهارت های زبان فارسی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
کلاس چند پایه، فعالیتهای یاددهی- یادگیری، مهارتهای زبانی، تعاملات آموزشی
سال 1391
مجله دانشور رفتار
شناسه DOI
پژوهشگران نعمت اله عزیزی ، خلیل حسین پناهی

چکیده

پژوهشهای انجام شده در خصوص کلاسهای چند پایه اغلب ناظر به مسائل، تنگناها و چالشهایی است که مسؤلین نظام آموزشی کشور در اداره این کلاسها با آن دست به گریبانند و به آثار و مزایای مترتب بر این کلاسها و نقش و تأثیر آنها در تعاملات کلاسی میان دانش آموزان و تقویت بسترهای یادگیری آنان توجه چندانی نشده است. در همین ارتباط این پژوهش با هدف سنجش میزان تاثیر فعالیتهای آموزشی جاری در پایه اول ابتدایی در تقویت مهارتهای چهارگانه زبان آموزی (خواندن، گوش دادن و صحبت کردن، املا و انشا) دانش آموزان پایه ی دوم کلاس های چند پایه، به صورت یک پژوهش علی- مقایسه ای طراحی و اجرا گردید. جامعه آماری در این پژوهش شامل دانش آموزان پایه دوم ابتدایی مناطق روستایی استان کردستان در کلاسهای مستقل و کلاسهای چند پایه است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای ساده، از میان آنان 35 نفر دانش آموز پایه دوم از کلاسهای چند پایه و 35 نفر دانش آموز همان پایه از کلاس های مستقل روستایی به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز، آزمونهای پیشرفت تحصیلی محقق ساخته مرتبط به مهارتهاتی فوق الذکر بود که بر اساس محتوای دو کتاب بخوانیم و بنویسیم پایه دوم ابتدایی و اهداف آموزشی آن طراحی شده بود. اعتبار صوری و محتوای سوالات آزمونهای اجرا شده، با استفاده از نظرات اساتید علوم تربیتی و گروهی از معلمان مجرب کنترل گردید و از پایایی مصححان نیز برای سنجش پایایی آزمونها بهره گرفته شد. برای تحلیل داده ها نیز ، علاوه بر آماره های توصیفی، از آزمونt مستقل جهت بررسی معنا دار بودن تفاوت نتایج و عملکرد هر دو گروه و از تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه نتایج آزمونها هر دو گروه در مراحل سه گانه از اجرای آنها، استفاده شد. نتایج این پژوهش مؤید تأثیر مثبت فعالیتهای آموزشی در پایه اول در کلاسهای چند پایه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه دوم همان کلاسها در زمینه مهارتهای خواندن، گوش دادن و صحبت کردن و مهارت املا است. این در حالی است که یافته های پژوهش تفاوت معناداری را در میانگین نمرات دانش آموزان دو گروه در مهارت انشای آنان نشان نداد.