1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی علل ناموفق بودن برنامه نظارت و راهنمایی آموزشی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
ناموفق بودن- نظارت و راهنمایی آموزشی- دوره ابتدایی- استان کردستان
سال 1386
مجله علوم تربيتي (علوم تربيتي و روانشناسي سابق) دانشگاه شهيد چمران اهواز
شناسه DOI
پژوهشگران نعمت اله عزیزی

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی علل نا موفق بودن برنامه نظارت و راهنمایی تعلیماتی در مدارس ابتدایی مناطق شهری و روستایی استان کردستان انجام گرفت . روش مطالعه از نوع غیر آزمایشی و توصیفی و جامعه آماری مورد مطالعه کلیه معلمان شاغل به تدریس در مدارس ابتدایی مناطق شهری و روستایی استان کردستان بالغ بر 9914 نفر و 15 نفر از کارشناسان آموزش ابتدایی سازمان و ادارات تابعه آموزش و پرورش می باشد. نمونه انتخابی از بین تمامی شهرستانهای استان به صورت چند مرحله ای تصادفی (طبقه، خوشه و تصادفی) به قید تصادف انتخاب شده اند. با رعایت بزرگی و کوچکی مناطق آموزشی و نسبت جنسیت و پایه تحصیلی معلمان مدارس ابتدایی در تعیین حجم نمونه نهایتا" 366 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری اطلاعات از معلمان پرسشنامه محقق ساخته نگرش سنج بود که پنج بخش کلی و 45 سؤال را شامل می شد. ضمنا" جهت تحلیل و ارزیابی دیدگاههای کارشناسان آموزش و پرورش در رابطه با نقش، جایگاه و میزان موفقیت و مشکلات اجرایی ناظران و راهنمایان آموزشی در مدارس استان نیز از یک مصاحبه نیمه ساختمند بهره گرفته شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که نظارت و راهنمایی آموزشی در مدارس ابتدایی استان کردستان به دلایل ساختاری و نگرشی فراوانی در دستیابی به اهداف مورد نظر موفق نبوده است.