1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
ابعاد و زمینه‌های یادگیری سواد فرهنگی در مدارس؛ تحلیل دیدگاه معلمان از محتوای کتب درسی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سواد فرهنگی، محتوای کتب درسی، یادگیری، معلمان
سال 1401
پژوهشگران اسرین یوسفی نژاد(دانشجو)، نعمت اله عزیزی(استاد راهنما)

چکیده

چکیده هدف پژوهش حاضر ابعاد و زمینه‌های یادگیری سواد فرهنگی در مدارس؛ تحلیل دیدگاه معلمان از محتوای کتب درسی بود. این پژوهش کاربردی، روش گردآوری اطلاعات میدانی از نوع کیفی بود. مشارکت کنندگان شامل معلمان زن و مرد واحدهای آموزشی مقطع متوسطه دوم سطح شهر سنندج که در سال تحصیلی 1399-1398 بودند، که با روش نمونه-گیری غیرتصادفی هدفمند با حداکثر تشابه 14 نفر از معلمان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها روش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. تحلیل داده‌ها بر این اساس صورت گرفت که پس از جمع‌آوری مصاحبه‌ها از مصاحبه شوندگان، همه مصاحبه‌های که ضبط شده بودند پیاده سازی و مستند سازی گردید. سپس براساس سئوالات پژوهش و اهدافی که در سئوالات به‌دنبال آن بودیم کدهای اولیه را شناسایی نمودیم و بعد از آن چون تعداد کدهای اولیه زیادی بودند این کدهای را مجدد مورد تقلیل قرار دادیم و کدهای اصلی استخراج گردید. نتایج نشان داد که مؤلفه‌های بیانگر «سواد فرهنگی» از منظر مشارکت کنندگان، «مجموعه‌ای از آگاهی‌ها، نگرش‌ها و توانایی‌های فرد در حوزه‌های مختلف زبان و ادبیات؛ تاریخ؛ هنرها و زیبایی‌شناسی؛ مذهبی؛ ارتباطات سازنده؛ مهارت‌های اجتماعی؛ رسانه‌ای اطلاعاتی؛ و بهداشت جسمی و روانی» هستند.