1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل نقش و کارکرد آموزش مجازی بر انگیزه تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کردستان: یک مطالعه پدیدار شناسانه
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
آموزش مجازی-انگیزه تحصیلی – دانشجویان تحصیلات تکمیلی
سال 1400
پژوهشگران محمد رضا قبادی(دانشجو)، نعمت اله عزیزی(استاد راهنما)

چکیده

آموزِش فرایند تسهیل یادگیری، یا کسب دانش، مهارت، ارزش، اخلاق، اعتقادات و عادت ها است. آموزش می تواند در شرایط رسمی یا غیررسمی انجام شود و هر تجربه ای که تأثیرگذار بر شکل دهی بر نحوه تفکر، احساس یا عمل فرد داشته باشد، می تواند نوعی آموزش تلقی شود. یکی از موارد مهم که بر آموزش تاثیرگذار است، انگیزه تحصیلی می باشد که با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی دانشگاه ها و تغییر سبک آموزش از حضوری به مجازی، انگیزه تحصیلی را تحت تاثیر قرار داد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل نقش آموزش مجازی بر انگیزه تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کردستان می باشد. این پژوهش یک مطالعه کاربردی است. همچنین ابزار گردآوری داده‎ها مصاحبه می باشد که مصاحبه شوندگان به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای تحلیل داده های گردآوری شده از روش تحلیل مضمون استفاده شد. نتایج نشان داد مجازی شدن کلاس های آموزش دانشگاه کردستان و با کاهش تعامل و روابط استاد و دانشجو و جدی نگرفتن کلاس ها در انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان تاثیر منفی گذاشته است. بنابراین به اساتید و مدیران دانشگاه پیشنهاد می شود عواملی که دانشجویان در مصاحبه ها بیان کرده اند را در بهبود هرچه بهتره کلاس های مجازی اعمال کنند.