1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیلی پدیدارشناسانه از ادراکات و تجارب مدیران مدارس و دبیران شهر سنندج از برنامه تعالی مدیریت مدرسه
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
برنامه تعالی مدیریت مدرسه، کیفیت آموزشی، تجارب زیسته، پدیدارشناسی
سال 1399
مجله مديريت مدرسه
شناسه DOI
پژوهشگران نعمت اله عزیزی ، هوشیار فتحی ، سیده زهرا حسینی

چکیده

تحلیلی پدیدارشناسانه از ادراکات و تجارب مدیران مدارس و دبیران شهر سنندج از برنامه تعالی مدیریت مدرسه نعمت اله عزیزی هوشیار فتحی سیده زهرا حسینی چکیده این مطالعه با هدف واکاوی ادراکات و تجارب مدیران و دبیران مدارس متوسطه شهر سنندج از برنامه تعالی مدیریت مدرسه انجام شد. با عنایت به ضرورت اطلاع عمیق از نحوه برداشت و تجارب زیسته مشارکت کنندگان از ماهیت برنامه تعالی مدیریت مدرسه، سازوکارهای اجرایی، آثار و نتایج و همچنین آسیب های احتمالی آن، از روش پدیدارشناسی برای انجام پژوهش حاضر بهره گرفته شد. مشارکت کنندگان در این مطالعه 29 نفر از مدیران و دبیران مدارس دوره اول متوسطه در نواحی 1 و 2 شهر سنندج بودند که به صورت هدفمند انتخاب و با آنها مصاحبه صورت گرفت و یافته های حاصل با استفاده روش تحلیل مضمون و شبکه مضامین تحلیل گردید. یافته های پژوهش نشان داد که درک و برداشت مشارکت کنندگان از ماهیت و کم و کیف برنامه تعالی بسته به رویکرد انتقادی و یا محافظه کارانه و بعضاً ستایشگرانه آنها متفاوت است که نهایت در یک مفهوم فراگیر، سه مضمون سازمان دهنده سطح دو و سیزده مضمون سازمان دهنده سطح یک صورتبندی گردید. براین اساس باوجود اینکه از نظر آنان برنامه تعالی مدیریت مدرسه از نظر ماهیت و ساختار دارای اشکالاتی است اما آثار و نتایجی مثبت و آسیبها و پیامدهایی نیز بر آن مترتب می باشد. این یافته نشان داد که علیرغم مزایایی چون نظم پذیری و فراهم کردن بستری اجرای یکنواخت دستورالعمل طرح تعالی در مدارس، به دلیل ماهیت خطی و تبعیت اجرای چنین برنامه ای از رویکردی تمرکزگرایانه، اساساً با روح و کالبد فرایندهای جاری در مدارس به عنوان یک نهاد انسانی و فرهنگی مهم و چند وجهی در تقابل است و اجرای آن به شکل فعلی در مدارس سبب بروز آسیب هایی در نظام آموزش و پرورش خواهد شد.