1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
کیفیت در آموزش عالی: توسعه فضیلت حرفه ای
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
آموزش عالی، کیفیت، فضیلت حرفه ای، آموزش و تدریس دانشگاهی
سال 1399
پژوهشگران انور شامحمدی ، نعمت اله عزیزی ، سید مهدی معافی مدنی

چکیده

اهتمام به امرکیفیت و تلاش برای اعتلای آن در آموزش عالی، در زمره رویکردهای راهبردی قرار می گیرد که تحقق آن در شرایط بسیار رقابتی در سطح جهان، مانایی یک نظام دانشگاهی را تضمین می کند. با این وصف نظر به ماهیت چند وجهی و پیچیده این مفهوم و زمینه های گوناگون کاربرد آن، از زوایای مختلف مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته است. یکی از برداشتهای نسبتاً تازه از مفهوم کیفیت که در آن به جنبه های انسانی کیفیت در نهادهای داانشگاهی توجه و از آن بمنزله یک فضیلت حرفه ای یاد می گردد در کتاب "کیفیت در آموزشِ عالی: توسعۀ فضیلت حرفه ای" ارائه شده است. نویسنده کتاب تلاش کرده است تا ضمن بازکاویِ مفهوم کیفیت و ارائۀ تعبیری مبتنی بر فضیلت از کیفیت، با اتخاذ رویکردی تحول گرایانه نسبت به کیفیت، بر نقش توانمندسازِ این مفهوم در مسیر تعالیِ دانشجویان تأکید ورزد؛ برداشتهای استادان و دانشجویان از کیفیت و نقش آموزشِ باکیفیت دررضایتمندیِ دانشجویان تحلیل نماید؛ قابلیت های درونیِ دانشجویان و نقش محیط یادگیریِ اثربخش را در یادگیری برجسته سازد؛ نقش ارتقای اعتماد را در حرفه ای گراییِ آکادمیک استادان را در یادگیری دانشجویان تحلیل کند؛ و سرانجام، سازوکاری مناسبی را برای ارزیابیِ کیفیت پیشنهاد کند.