1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
واکاوی جایگاه و کارکرد برنامه درسی در نظام های توتالیتر
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
برنامه درسی، جایگاه، کارکرد، نظام های توتالیتر.
سال 1398
پژوهشگران دیاکو قطبی(دانشجو)، نعمت اله عزیزی(استاد راهنما)

چکیده

هدف از انجام این تحقیق ، روشن نمودن و واکاوی جایگاه و کارکرد برنامه درسی در نظام های توتالیتر است. در انجام این پژوهش از رویکرد کیفی به صورت فرا تحلیل و از راهبرد گردآوری اطلاعات به شکل تحلیل محتوا استفاده شده است. در این شیوه مطالب به صورت منظم و همراه با بررسی دقیق و رعایت اصول در بتن رخدادهای تاریخی و پژوهش های گذشته گردآوری شده و مورد واکاوی و بررسی قرار گرفته اند. و از آنجا که چنین پژوهشی تا حدود زیادی مبتنی بر تحقیقات انجام شده است که در گذشته صورت گرفته و یا در زمان حال وجود داشته، از این رو سروکار پژوهشگر بیشتر با مکتوبات و پژوهش های صورت گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش عبارت است اسناد و مدارکی (مقالات، کتب، گزارشهای پژوهشی و اسناد دولتی) است که به تشریح، تحلیل و تبیین جایگاه و کارکرد برنامه درسی در نظام ها یا دولت هایی که به لحاظ ایدئولوژی سیاسی توتالیتر هستند، می پردازند. برای این منظور اسناد و مدارک مربوط به سه کشور آلبانی، آلمان نازیسم و شوروی سابق به صورت موردی به صورت هدفمند انتخاب و تحلیل شدند. در بررسی داده ها از روش فرا تحلیل استفاده شده است. یافته های این پژوهش بیانگر مقوله های برنامه درسی، دولت های توتالیتر، برنامه درسی متمرکز و غیر متمرکز، توده های مردمی و ایدئولوژی پلورالیسم است و نتایج نشان می دهد که برنامه درسی در نظام های توتالیتر به شدت متمرکز و بدور از هرگونه ماهیت پلورالیسمی بوده و این که کارکرد برنامه درسی به ابزاری برای پیاده ساختن اهداف رژیم توتالیتر و اتمیزه کردن و توده وار ساختن همه آحاد جامعه تبدیل می شود و در نهایت نتیجه و خروجی برنامه درسی در نظام های توتالیتر به تولید شهروندان کانفورمیست و دپولیتیزه (سیاست زده) ختم خواهد شد.