1403/01/27

محمود صفی زاده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 456128
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: