1403/03/08
محمد امید اخگر

محمد امید اخگر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57188834769
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه بین تخصص کمیته حسابرسی و افشای اطلاعات آینده نگر با تأکید بر نقش کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تخصص کمیته حسابرسی، افشای اطلاعات آینده نگر، کیفیت حسابرسی، ویژگی های افشا
سال 1398
پژوهشگران کوروش مروتی(دانشجو)، محمد امید اخگر(استاد راهنما)، پیمان امینی(استاد مشاور)

چکیده

مهم ترین و باارزش ترین اطلاعات مالی در صورت افشای کافی و به موقع می توانند بر تصمیم گیری استفاده کنندگان موثر واقع شوند. افشای اطلاعات آینده نگر نوعی از اطلاعات را افشا می کند که می تواند در صورت عدم آگاهی از آنها تصمیمات استفاده کنندگان از صورت های مالی را متغییر سازد. در این میان افشای اطلاعات داوطلبانه که شامل اطلاعات مالی، غیر مالی، سایر اطلاعات مندرج در گزارشات تفسیری مدیرت در کنار صورت های مالی شرکت ها که عمدتا گذشته نگر بوده، می تواند چشم انداز بهتری در خصوص آینده و عملکرد آتی شرکت در اختیار استفاده کنندگان قرار بدهد. شرکت های پدیرفته شدن در بازار بورس اوراق بهادار و الزام آنها به ارائه گزارشات تفسیری مدیریت در کنار صورت های مالی حسابرسی شده و وجود کمیته حسابرسی، گامی موثر در جهت بهبود گزارش دهی بوده است. عوامل مختلفی بر افشای اطلاعات آینده نگر تأثیر می گذارند. این پژوهش به بررسی اثر تخصص کمیته حسابرسی بر افشای اطلاعات مالی آینده نگر با تأکید بر کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 114 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390-1396 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع 794 سال – شرکت جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شده است. به منظور بررسی روابط بین متغیرها از مدل حداقل مربعات معمولی، هم چنین جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های ترکیبی استفاده شد. برای محاسبه افشای اطلاعات آینده نگر از 18 آیتم لازم در صورت های مالی و گزارشات تفسیری هئیت مدیره استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که بین تخصص کمیته حسابرسی و افشای اطلاعات آینده نگر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. احتمال اینکه کیفیت حسابرسی بتواند بر تخصص کمیته حسابرسی و افشای اطلاعات مالی آینده نگر اثر داشته باشد نیز تایید شد.