1403/03/08
محمد امید اخگر

محمد امید اخگر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57188834769
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر اصطکاکهای بازار بر محدودیتمالی با تأکید بر ارتباط های سیاسی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
محدودیت مالی، اصطکاکهای بازار، عددم تقدارن اطلاعداتی، ناپایداری معاملات سهام، اعتماد سرمایه گذاران، ارتباطهای سیاسی
سال 1398
مجله پژوهشهاي حسابداري مالي
شناسه DOI
پژوهشگران محمد امید اخگر ، فاطمه کرانی

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطه بین اصطکاکهای بازار و محدودیتهای مالی با تاکید بر ارتباطات سیاسی می پردازد. مطابق پژوهش دنگ و همکاران ) 3481 ( برای اندازه گیری اصطکاکهای بازار از سه پارامتر عدم تقارن اطلاعاتی، ناپایداری معاملات سهام و اعتماد سرمایه گذاران استفاده شده است. برای محاسبه عدم تقارن اطلاعاتی از مدل spread و برای محاسبه دو پارامتر ناپایداری معاملات سهام و اعتماد سرمایهگذاران از معیار نرخ گردش سهام استفاده شده است. همچنین، متغیر محدودیت مالی با استفاده از شاخص WW اندازهگیری شده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 813 شرکت از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 8931 8913 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب شده است. در این پژوهش با اجرای الگوی - رگرسیون با استفاده از روش اثرات ثابت و دادههای تابلویی، به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان میدهند که بین محدودیت مالی و اصطکاکهای بازار رابطه معناداری وجود دارد، در واقع اصطکاکهای بازار باعث افزایش محدودیت مالی میشوند. وجود ارتباطهای سیاسی باعث افزایش اثر ناپایداری معاملات سهام و اعتماد سرمایه گذاران بر محدودیت مالی میشود. همچنین وجود ارتباطهای سیاسی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی نیز مؤثر است و باعث کاهش اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر محدودیت مالی میشود. در واقع تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه اصطکاکهای بازار و محدودیت مالی به شرایط حاکم بر شرکت بستگی دارد.