1403/03/08
محمد امید اخگر

محمد امید اخگر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57188834769
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه هموارسازی سود، ریسک غیرسیستماتیک و گردش مدیرعامل
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
ریسک ویژه، گردش مدیرعامل، مدل سه عاملی فاما و فرنچ، هموارسازی سود،
سال 1397
مجله دانش حسابداري مالي
شناسه DOI
پژوهشگران محمد امید اخگر ، زهرا محمودی

چکیده

مدیران شرکت انگیزه دارند از طریق هموارسازی سود، نوسانات سود را کاهش دهند و بر اطمینان سرمایهگذاران و تامین انتظارات آنها بیفزایند و از این طریق نگرانی جایگزینی خود را کاهش دهند. این تحقیق درصدد بررسی ارتباط هموارسازی سود، ریسک غیرسیتماتیک با گردش مدیرعامل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 188 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1394 به روش نمونهگیری حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع 945 سال- شرکت جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شد. در این راستا سه فرضیه تدوین گردید و برای آزمون فرضیهها از دو مدل فاما و فرنچ سه عاملی برای محاسبه ریسک غیرسیستماتیک و مدل اصلی پژوهش استفاده شد. جهت آزمون فرضیههای پژوهش از روش رگرسیون لجستیک و دادههای ترکیبی استفاده شد. با توجه به درنظرگرفتن سه روش اندازهگیری برای متغیر مستقل هموارسازی سود، یافتههای پژوهش نشان میدهد که رابطه معناداری بین هموارسازی سود و گردش مدیرعامل و همچنین بین متغیرهای ریسک غیرسیستماتیک و گردش مدیرعامل وجود ندارد. اما در بررسی فرضیه تاثیر ریسک غیرسیستماتیک بر روی رابطه هموارسازی سود و گردش مدیرعامل، رابطه مثبت و معنادار را زمانی که هموارسازی سود به روش شاخص ایکل و روش نسبت انحراف سودخالص به انحراف جریان نقدعملیاتی اندازهگیری شده است، نشان می- دهد.