1403/03/08
محمد امید اخگر

محمد امید اخگر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57188834769
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر نفوذ مدیرعامل بر رابطه بین عملکرد شرکت و گردش مدیرعامل
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
بازده دارایی ها، بازده سهام، عملکرد شرکت، گردش مدیرعامل، نفوذ مدیرعامل.
سال 1397
مجله حسابداري مالي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه
شناسه DOI
پژوهشگران محمد امید اخگر ، حمزه زاهدوست

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین عملکرد و گردش مدیرعامل شرکت با نقش تعدیلی نفوذ مدیرعامل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای دستیابی به این هدف تعداد 178 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1387 تا 1395 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع 1602 سال – شرکت جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شد. در این راستا دو فرضیه تدوین گردید و در دو مدل بازده دارایی ها و بازده سهام، به عنوان نماینده عملکرد شرکت، فرضیه های طرح شده مورد آزمون قرار گرفتند. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون لجستیک استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که در هر دو مدل، عملکرد شرکت و گردش مدیرعامل رابطه منفی و معناداری با هم دارند. همچنین نتایج حاصل از بررسی تأثیر نفوذ مدیرعامل بر رابطه بین عملکرد شرکت و گردش مدیرعامل حاکی از آن است که نفوذ مدیرعامل بر رابطه بین عملکرد شرکت و گردش مدیرعامل تأثیر معناداری ندارد.