1403/03/08
محمد امید اخگر

محمد امید اخگر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57188834769
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر ارتباط متقابل هیأت مدیران در انتخاب روش های حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ارتباط متقابل هیأت مدیران، روش های حسابداری، مدت زمان ارتباط متقابل، تحصیلات مالی
سال 1397
پژوهشگران زهرا رحیمی(دانشجو)، محمد امید اخگر(استاد راهنما)

چکیده

یکی از مهم ترین پیش نیازها برای انتشار اطلاعات شرکت، ارتباط مدیران است که باعث می شود اطلاعات در مرزهای شرکت ها انتقال یابد. مدیران به دلیل دسترسی داشتن به اطلاعات داخلی شرکت ها قادر هستند، اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکتی را بین شرکت-های تحت مدیریت خود، منتقل کنند. ارتباط مدیران بدین معناست که عضو هیأت مدیره یک سازمان بطور هم زمان عضو هیأت مدیره شرکت دیگر باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین ارتباط متقابل هیأت مدیران و انتخاب روش های حسابداری موجودی مواد اولیه، موجودی کالای ساخته شده و دارایی ثابت مشهود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی- همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 141 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1395 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع 846 سال- شرکت جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون لجستیک و داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین ارتباط متقابل هیأت مدیران و انتخاب روش حسابداری موجودی مواد اولیه و موجودی کالای ساخته شده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین یافته ها نشان می دهد که مدت زمان ارتباط اعضای هیأت مدیره شرکت ها تاثیر معناداری بر رابطه بین ارتباط متقابل اعضای هیأت مدیره و انتخاب روش های حسابداری دارد اما، تحصیلات مالی اعضای هیأت مدیره تاثیر معناداری بر این رابطه ندارد.