1403/03/08
محمد امید اخگر

محمد امید اخگر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57188834769
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و نوسانات ویژه بازده سهام با تأکید بر عدم قطعیت بنیادین و عدم قطعیت اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
چرخه عمر، عدم قطعیت اطلاعاتی، عدم قطعیت بنیادی، نوسانات ویژه بازده سهام.
سال 1397
پژوهشگران بهاره میرزایی(دانشجو)، محمد امید اخگر(استاد راهنما)

چکیده

با توجه به اهمیت و روند افزایشی نوسانات ویژه بازده سهام در طی سال های اخیر، بررسی عوامل اثرگذار بر نوسانات ویژه بازده سهام، به یکی از موضوعات اصلی پژوهش های مربوط به بازارهای مالی تبدیل شده است. از این رو هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه چرخه عمر شرکت و نوسانات ویژه بازده سهام با تأکید بر عدم قطعیت بنیادی و عدم قطعیت اطلاعاتی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395- 1387 می باشد که از آن با استفاده روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، تعداد 152 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش، مدل رگرسیونی مبتنی بر داده های پانلی می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده مشخص گردید که چرخه عمر شرکت تاثیر معناداری بر نوسانات ویژه بازده سهام شرکت ها دارد و همچنین نوسانات ویژه بازده سهام شرکت ها طی مراحل معرفی و افول نسبت به مرحله رشد و بلوغ بیشتر است. همچنین، نتایج تحقیق نشان می دهد که عدم قطعیت بنیادی به عنوان یکی از متغیرهای تعدیل گر، تاثیر معناداری بر ارتباط بین چرخه عمر شرکت و نوسانات ویژه بازده سهام ندارد. اما عدم قطعیت اطلاعاتی بر اساس مدل کوتاری و همکاران (2005) بر رابطه بین چرخه عمر شرکت و نوسانات ویژه بازده سهام موثر می باشد.