1403/03/08
محمد امید اخگر

محمد امید اخگر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57188834769
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ارتباط بین جریان اطلاعات عمومی و خصوصی با نقدشوندگی و ریسک نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
جریان اطلاعات عمومی، جریان اطلاعات خصوصی، حجم معاملات، عدم توازن در سفارشات، اختلاف قیمت های پیشنهادی، نقدشوندگی، ریسک نقدشوندگی
سال 1395
پژوهشگران سامان دهقانی(دانشجو)، محمد امید اخگر(استاد راهنما)

چکیده

یکی از عوامل مهمی که سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار به آن اهمیت ویژه ای می دهند و همچنین سیاست گذاران بازار اوراق بهادار تمهیدات مختلفی را برای بهبود آن در نظر می گیرند، نقدشوندگی اوراق بهادار است. هرچه اوراق بهادار نقدشونده تر باشند، سرمایه گذاران انگیزه بیش تری برای سرمایه گذاری خواهند داشت. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، شناسایی ارتباط بین جریان اطلاعات عمومی و خصوصی با نقدشوندگی و ریسک نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی همبستگی است. در این پژوهش تعداد 72 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1393 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع تعداد 31،173 مشاهده به صورت روز - شرکت جهت انجام تحلیل درنظر گرفته شد. به منظور بررسی روابط بین متغیرها از رگرسیون چندمتغیره و به منظور برازش الگوی رگرسیون، از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده گردید و جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج پژوهش در فرضیه اول و سوم نشان داد که بین جریان اطلاعات عمومی و نقد شوندگی سهام رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد؛ با افزایش حجم و کیفیت این اطلاعات در بازار، دامنه اختلاف قیمت های پیشنهادی کاهش و نقدشوندگی سهام افزایش می یابد. همچنین بین جریان اطلاعات عمومی و ریسک نقدشوندگی سهام رابطه منفی و معنا داری وجود دارد. نتایج پژوهش در فرضیه دوم و چهارم نشان داد که بین جریان اطلاعات خصوصی و نقدشوندگی سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد. یعنی با افزایش اطلاعات محرمانه و یا افزایش تعداد افرادی که دارای اطلاعات محرمانه هستند، شکاف قیمت های پیشنهادی افزایش و نقدشوندگی کاهش می یابد. همچنین بین جریان اطلاعات خصوصی و ریسک نقدشوندگی سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی با افزایش اطلاعات محرمانه، ریسک نقدشوندگی سهام افزایش می یابد.